Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi

Khách hàng từ Việt Nam đến thăm nhà máy của chúng tôi cho đường ống liền mạch vào ngày 3 tháng 11 năm 2015. Chúng tôi giới thiệu với anh ấy về văn phòng bán hàng của chúng tôi ở Trung Quốc và chúng tôi cũng thảo luận về thông tin chi tiết về các sản phẩm một cách sâu sắc.